Akcyza

Oferujemy Państwu możliwość zakupu środków smarnych klasyfikowanych według kodów CN 27101971-83-27101987-99 oraz 34031980 z możliwością zwolnienia z podatku akcyzowego.

Obecnie stawka podatku akcyzowego dla tych wyrobów jest ustalona na poziomie 1,18 PLN za litr co przy zakupie 1000 L daje aż 1180 PLN.

Mając na uwadze Państwa dobro oraz wymierne korzyści finansowe związane z możliwością zakupu zwolnionego z podatku akcyzowego, zachęcamy do rejestracji w odpowiednim dla prowadzonej działalności gospodarczej Urzędzie Celnym.

Wymagania dotyczące rejestracji podmiotów

Rejestracji podlegają podmioty zużywające prowadzący działalność gospodarczą poza składem podatkowym w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie.

Rejestracji należy dokonać przed:

Do wypełnionego druku zgłoszenia rejestracyjnego (AKC-R) należy dołączyć:

 1. Oryginał dowodu wpłaty opłaty rejestracyjnej . 
 2. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć, że jest to opłata z tytułu wydania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego do podatku akcyzowego.

 3. Oryginał lub notarialne bądź urzędowo potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów założycielskich firmy:
 4. W przypadku, gdy wniosek został podpisany przez osobę nieupoważnioną należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa udzielonego tej osobie, przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu lub firmy (zgodnie z umową spółki lub wpisem w KRS) wraz oryginałem opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, na konto wskazane Państwu przez Urząd Celny, z adnotacją na dowodzie wpłaty - "opłata z tytułu udzielenia pełnomocnictwa".
 5. Ponadto oświadczenie w którym zostaną wskazane:

Warunki zwolnienia od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na przeznaczenie stosuje się w przypadku (Art.32):

 1. Dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego lub
 2. Dostarczenia od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego lub
 3. Nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego handlowca w celu dostarczenia do podmiotu zużywającego lub
 4. Importu przez podmiot zużywający

Wymagania dla podmiotów zarejestrowanych chcących dokonać zakupu w trybie zwolnienia z podatku akcyzowego

 1. Podmiot zużywający wyroby akcyzowe musi podmiotowi dostarczającemu je, przedstawić pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego przez właściwego naczelnika urzędu celnego.
 2. Prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych. Szczegóły dotyczące przedmiotowych ewidencji określa DZ.U.32 poz 251.
 3. W przypadku zakupu proszę przesłać zamówienie faxem lub e-mailem, określając nazwę środka i ilość.

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam do kontaktu